Intercession of the Holy Virgin and Saint Sergius
Russian Orthodox Church Outside of Russia
14 Alvin Street, Glen Cove, NY 11542
Vozdvizheniya 2014

Vozdvizheniya Kresta 2014

(11 images)